0
0 termék a kosárban
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Elfogadás dátuma: 2020-11-17

1. Adatkezelési nyilatkozat

1.1. Bevezetés

A webshopon keresztüli értékesítés természeténél fogva feltételezi a vásárlók bizonyos személyi adatainak kezelését. Érthető, hogy nem lehetséges a vásárló nevének megadása nélkül a vásárlás ügymenetét lebonyolítani, a cím megadása nélkül a házhozszállítást megvalósítani, vagy a bankszámlaszám megadása nélkül az esetleges visszautalásokat teljesíteni. Ugyanígy, ha a vásárló nem adja meg e-mail címét vagy telefonszámát, nincs mód az ügylet zökkenőmentes és optimális lebonyolításához szükséges kommunikációra. A szükséges adatokat a vásárló a megrendelése során adhatja meg regisztrációval, vásárlói fiók létesítésével, vagy egy alkalomra szóló egyedi közléssel. Az adatok megadása önkéntes, de ennek elmaradása meghiúsíthatja a vásárlást.

Ugyanakkor messzemenően biztosítani kell az adatok védelmét, garantálni kell, hogy az adatok kizárólag az ügylet lebonyolítása érdekében kerüljenek felhasználásra és ne kerülhessenek illetéktelen kézbe. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően fogadunk és kezelünk.

A gabinashop.hu nagy súlyt fektet a személyes adatok védelmére, ennek szellemében adja ki a jelen Adatkezelési Nyilatkozatot.

1.2. Jogi alapok

 • Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (európai általános adatvédelmi rendelet - GDPR)

1.3. Az adatkezelés jogalapja

1.3.1. A webáruházak esetében az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása, bizonyos esetekben (pl.: a számlázás esetében) pedig kötelező adatkezelés.

1.3.2. Személyes adatot csak megfelelő jogalappal lehet kezelni. A személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása, vagy kötelező adatkezelés alapján van lehetőség.

1.4. Kötelező adatkezelés

Az adatok akkor is kezelhetők, ha az törvény - vagy törvényi felhatalmazás alapján, az abban meghatározott körben a helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból - elrendeli. A kötelező adatkezelés alá eső adatokat csak az adatkezelést elrendelő jogszabály által meghatározott mértékben és ideig lehet tárolni, illetve felhasználni (ha az adatkezelő ezen túlmenően kívánja ezeket az adatokat kezelni, akkor már az érintett hozzájárulása szükséges). A kötelező adatkezelések esetében is tájékoztatni kell az érintetteket az adatkezelés részleteiről. Ilyen kötelező adatkezelés például a kibocsátott számlák számviteli törvény által meghatározott ideig tartó őrzése.

1.5. A feldolgozásra kerülő személyes adatok:

 • megrendelő és átvevő vezetékneve és keresztneve
 • a megrendelés száma és tételei
 • lakcím
 • számlázási cím
 • szállítási cím
 • e-mail cím
 • telefon
 • kézbesítési cím
 • fizetéshez, illetve visszafizetéshez szükséges adatok.

1.6. Általános tájékoztatási kötelezettség

A szolgáltatás nyújtója (a webáruházat üzemeltető) köteles elektronikus úton, közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon bizonyos adatokat közzétenni. Ennek megfelelően:

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

 • Név: Five In Consulting Kft.
 • Székhely: 1036 Budapest, Viador utca 7. fszt. 9.
 • Cégjegyzékszám: 01 09 909820
 • A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
 • Adószám: 14568347-2-41
 • E-mail: info@gabinashop.hu
 • Telefonszám: +36 70 611 8561

Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége:

 • Név: RACKFOREST KFT.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
 • E-mail: info@rackforest.com
 • Telefonszám: +36 70 433 6187

1.7. Adatkezelési előírások

1.7.1. Az Eladó a szolgáltatás nyújtása céljából kezeii azokat a személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenek. Az Eladó úgy üzemelteti a webáruházat, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges. Ezeket az adatokat csak a szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Eladó a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat a szolgáltatástól eltérő célból - pl.: a szolgáltatás hatékonyságának növelése vagy a vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy más címzett tartalom eljuttatása, ML, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett, és csak az érintett erre irányuló felhatalmazása esetén kezeli.

1.7.2. Az Eladó a szolgáltatás nyújtását megelőzően és a szolgáltatás nyújtása során is folyamatosan biztosítja, hogy a kötelező adatkezelések kivételével az érintett az adatkezelést bármikor megtilthassa.

1.7.3.Az Eladó az érintettek hozzájárulása alapján kezelt személyes adatai nem kapcsolja össze az érintett azonosító adataival, és az érintettek hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik személyeknek.

1.7.4. Az Eladó törli a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen adatokat, ha a szerződés mégsem jön létre, illetve az megszűnik, továbbá a számlázást követően. Ez a törlési kötelezettség természetesen az egyéb jogszabályok által megőrizendő adatokra nem alkalmazható (azaz pl.: a számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelően továbbra is őrizni kell).

1.7.5.Az Eladó biztosítja, hogy a webáruház adatkezelési tájékoztatója a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhető legyen a vásárlók számára. Az Eladó a tájékoztatóban részletesen feltünteti, hogy az Eladó milyen adatkezelési célokból milyen adatfajtákat kezel (ez lehet regisztráció, számlázás, szállítás stb.). Ez a rendelkezés vonatkozik mind a hozzájáruláson alapuló, mind pedig a kötelező adatkezelésekre is.

1.7.6. Az Eladó csak olyan személyes adat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A nem kötelezően megadandó adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem szükséges.

1.7.7. Adatminőség elve: az Eladó – a törvényi előírásoknak megfelelően – biztosítja az adatok pontos, teljes és naprakész kezelését.

A pontos adatok kezelésének követelménye mind az adatkezelőnek, mind pedig az érintettnek egyaránt érdeke.

Az adatok naprakészségében az érintettek közreműködése szükséges. Az adatkezelők ugyanis jogszerűen nem tudhatnak arról, hogy az érintett például elköltözött, és az eredeti regisztrációjához képest megváltozhatott a kézbesítési címe. Ha az érintett a már korábban megadott kézbesítési cím változását nem jelezte egy további rendelésnél, az adatkezelő webáruház a téves címre postázza ki a megrendelt árut. Ebben az esetben az érintett magatartása miatt sérül az adatminőség elve.

1.8. Az érintett jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatai helyesbítését, valamint kérheti a személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

1.8.1. Az érintett adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelme

A vásárló - aki egyben az adatkezelés érintettje is - tájékoztatást kérhet az személyes adatai kezeléséről az adatkezelőtől. A vásárló vonatkozó kérése esetén, az adatkezelőnek tájékoztatást kell adnia arról, hogy milyen személyes adatokat milyen célból, mennyi ideig kezel a vásárlóval kapcsolatban, továbbította-e azokat, (ha igen, akkor milyen adatokat, kinek, milyen jogalapon, stb.), illetve, hogy az adatkezelés során igénybe vesz-e adatfeldolgozót.

1.8.2. Az adatok helyesbítése

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő helyesbítse a valóságnak nem megfelelő személyes adatait.

1.8.3. Az adatok törlése, zárolása, tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

A személyes adatot törölni kell, ha annak kezelése jogellenes, vagy az érintett ezt kéri (és nem áll fenn a kötelező adatkezelés valamely esete), az hiányos vagy téves és az állapot nem orvosolható, az adatkezelés célja megszűnt vagy a tárolásnak a törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve ha a személyes adat törlését bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A törlésre irányuló kérelmet az érintettnek nem kell indokolnia.

Olyan esetekben, amikor a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit (pl.: nyilvánosságra hozott személyes adat jogi sorsa vitatott - azaz az adatkezelő szerint szerepelhet a honlapon, de az érintett vitatja), vagy az érintett ezt kéri, lehetőség van arra, hogy az adatot ne töröljék, hanem csak zárolják.

1.8.4. Tájékoztatás az érintett jogaival kapcsolatosan

Az érintett bármely - az adatai kezelésére vonatkozó - kérése esetén az adatkezelőnek a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül reagálnia kell, és közérthető formában, erre vonatkozó kérés esetén írásban tájékoztatnia kell az érintettet a meghozott intézkedésekről.

A tájékoztatás a formájától függetlenül ingyenes, kivéve, ha az érintett a folyó évben ugyanarra az adatkörre egyszer már kért tájékoztatást. Csak ebben az esetben állapíthat meg az adatkezelő költségtérítést. Az érintettet nem csak az adatai kezeléséről, hanem a már megtörtént zárolásról, illetve törlésről is tájékoztatni kell.

Abban az esetben, ha az adatkezelő valamilyen oknál fogva nem teljesíti az érintett kérését, írásban tájékoztatást kell adnia, hogy a törlési, helyesbítési vagy zárolási kérelmet milyen okkal utasította el. Ebben a tájékoztatásban a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről is tájékoztatni kell az érintettet.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítési, zárolási vagy törlési kérelmét nem teljesíti, ezt a tájékoztatást a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül írásban, vagy - az érintett hozzájárulása esetén - elektronikus úton kell megadnia.

Megjegyzendő, hogy az adatok törlésére vonatkozó kérelmet viszonylag szűk körben lehet megtagadni. Webáruházak esetében az adatkezelők a személyes adatok törlése iránti kérelmet alapvetően a kötelező adatkezelések eseteiben tagadhatják meg (például a számviteli törvény alapján a számlamegőrzési kötelezettség ok lehet a törlés megtagadására).

1.8.5. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

Az Eladó az adatkezelés megkezdése előtt az érintettet egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adatkezeléssel kapcsolatos minden olyan tényről, amely az adatkezelést érdemben befolyásolja.

Az Eladó az adatkezelési tájékoztatót, jelen ÁSZF-n felül a webáruház „Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat” menü pontjában is elérhetővé teszi.

1.9. Személyes adatokhoz hozzáférés jogosultság

Eladó a Vásárló személyes adatait nem adja el, illetve kereskedelmi célból harmadik felek rendelkezésére nem bocsátja. Az adatokat csak meghatározott céllal továbbítja a megrendelési folyamat végrehajtásában résztvevő partnereknek, illetve egyéb, kapcsolódó szolgáltatásokat - elektronikus fizetési, futárszolgálati, számviteli, jogi, informatikai tevékenységet (stb.) végző cégeknek. Minden egyes jogalannyal, akit ezen adatok feldolgozása érint, megfelelő szerződéseket köt az adatfeldolgozás módjáról annak érdekében, hogy a személyes adatok mindig biztonságban legyenek, és pontos nyilvántartást vezet ezekről a jogalanyokról (cégekről / személyekről).

A személyes adatokhoz hozzáférő cégek és személyek:

Five In Kft. dolgozói: A Vásárló adataihoz csak azok a munkatársak tudnak hozzáférni, akik az adott személyes adatok feldolgozására felhatalmazást kaptak.

Fizetési szolgáltatók: Ha a Vásárló a webáruházból vásárol, a fizetéshez szükséges adatait csak az általa kiválasztott fizetési szolgáltató kapja meg.

Kézbesítők: Ha a Vásárló a webáruházból vásárol, a kézbesítéshez szükséges adatait csak a kiszállítást végző futárcég kapja meg.

Informatikai és technikai szolgáltatók: Az adatokhoz való hozzáférés egyes esetekben olyan cégek számára is biztosított, amelyek informatikai és technikai szolgáltatásokat nyújtanak a honlapok, az informatikai rendszerek és berendezések / műszaki infrastruktúra megfelelő működéséhez és fejlesztéséhez.

Marketingszolgáltatók: A Vásárló beleegyezése esetén az adatokhoz való hozzáférés olyan cégek számára is biztosított, amelyeken keresztül az Eladó marketingszolgáltatásokat folytat, amelyek ügyfél-elégedettségi és profilalkotási szolgáltatást nyújtanak, és az üzleti információk (pl. a hírlevelek) kiküldését intézik.

Más szolgáltatások szolgáltatói: Az adatokhoz való hozzáférés egyes esetekben az Eladó cégének működéséhez és a fejlesztésekhez szükséges egyéb szolgáltatásokat nyújtó cégek számára is biztosított (pl. könyvelő, jogi és tanácsadó cégek).

2.Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:

 1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Five In Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást legrövidebb időn belül de a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400

URL: https://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

3. Egyéb rendelkezések

3.1. A webáruház php alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban az Eladó javasolja az alábbi óvintézkedéseket:

 • vírus és spyware védelmi szoftverek használata friss adatbázissal,
 • az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése

 

IRATKOZZON FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Elsők közt szeretne értesülni a legfrissebb termékeinkről vagy akcióinkról? Iratkozzon fel és legyen naprakész!